Regulativa i poticaji


Informacije o poticajima za održivu gradnju i rekonstrukciju i obnovljive izvore energije u Hrvatskoj dostupne su putem www.fzoeu.hr, a sve aktualne inicijative u RH vezane uz energetsku učinkovitost (Zakonodavstvo, Financijski modeli, Svijest, Znanje i vještine) dostupne su na hr.buildupon.eu

S obzirom na izuzetnu važnost energetske učinkovitosti u zgradarstvu, ona je temelj aktualne regulative Europske unije, pa tako i Hrvatske kao njene članice. Međunarodni certifikati za zelenu gradnju, koji osim energetske učinkovitosti prate i brojne druge aspekte u graditeljstvu, nisu zakonom propisani certifikati u Hrvatskoj, dok se u nekim europskim zemljama razmatra njihovo implementiranje kao dokaz o prihvaćanju obaveznog standarda gradnje temeljenog na zelenim principima.

Gradnja koja štedi energiju i čuva okoliš jedan je od preduvjeta ispunjenja ambicioznog europskog plana 20x20x20 do 2020. Cilj je smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20% u odnosu na 1990., udio obnovljivih izvora energije treba doseći 20% i uz to smanjiti potrošnju primarne energije u zgradarstvu za 20% u odnosu na 2005. Sektor zgradarstva posebno je značajan potrošač energije jer u ukupnoj potrošnji sudjeluje s oko 40%, uz stalni porast potrošnje kao odraz povećanja životnog standarda. Međutim, u tom je sektoru i vrlo veliki potencijal uštede energije i to upravo energije za grijanje i hlađenje, pripremu tople vode, rasvjetu itd.

U cilju promocije te politike Europski je parlament 16. prosinca 2002. donio Direktivu 2002/91/EU o energetskim svojstvima zgrada. Ova Direktiva je temeljni zakonodavni instrument za sektor zgradarstva kojim je uveden okvir za integriranu metodologiju mjerenja energetske učinkovitosti, primjenu minimalnih standarda za nove zgrade i rekonstrukcije, energetsko certificiranje, nadzor i ocjenu kotlova i sustava za grijanje i hlađenje. Ta je Direktiva dopunjena Direktivom 2010/31/EU od 19. svibnja 2010. kada je dodatno osnažena uloga energetskog certificiranja kao instrumenta za jačanje svijesti o potrebi poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, propisano je kada se i za koje zgrade mora obavezno izraditi energetski certifikat, uvedena je obveza izrade metodologije za izračun energetskih svojstava zgrada.

Uz ove dvije osnovne direktive na sektor zgradarstva odnose se i druge, ali ćemo spomenuti ovdje one najvažnije, to je Direktiva 2009/28/EU koja se odnosi na obnovljive izore energije i kojom se svaku zemlju članicu obvezuje na promociju korištenja energije iz obnovljivih izvora i postavlja obvezne nacionale ciljeve udjela obnovljivih izvora energije. Direktiva nas potiče da prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada i izgradnje novih razmotrimo mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije. U hrvatskom Zakonu o gradnji koji je na snazi od 1.1.2014. prvi smo puta u hrvatsko zakonodavstvo uveli pitanje izrade elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom.

Za sektor zgradarstva iznimno je važna i Direktiva 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti koja uvodi obvezu energetskog pregleda velikih potrošača svake četiri godine, ugradnju individualnih brojila potrošnje energije za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode itd. Ta nas Direktiva obvezuje na izradu dugoročne strategije obnove javnih, stambenih i komercijalnih zgrada do 2020.

Krovni dokument koji regulira područje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine, br. 152/2008, 55/2012 i 101/2013) koji će uskoro zamijeniti novi. Temeljne direktive koje smo ovdje spomenuli u dijelu u kojem se tiču zgradarstva prenesene su u hrvatsko zakonodavstvo kroz Zakon o gradnji (NN 153/13) koji je stupio na snagu 1.1.2014. i njegove podzakonske akte. Energetski pregledi i certificiranje zgrada nisu za nas nova tema, ali smo se ovim Zakonom u potpunosti uskladili s važećim EU direktivama što smo kao zemlja članica i bili dužni učiniti. Od 1.7.2013. energetski je certifikat potreban za prodaju i oglašavanje prodaje zgrade ili njenog posebnog dijela, a od 1.1.2016. on će biti obavezan i prilikom iznajmljivanja, davanja u zakup i davanja na leasing. Uređeno je pitanje redovitog pregleda sustava grijanja i hlađenja, pitanje izobrazbe, ovlaštenja i nadzora kvalitete rade fizičkih i pravnih osoba koje provode poslove koji se tiču energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Hrvatsko zakonodavstvo rješava i pitanje omogućavanja obavljanja tih poslova hrvatskim državljanima i hrvatskim pravnim osobama u zemljama Europskog ekonomskog prostora i obrnuto, državljanima i pravnim osobama iz tih zemalja u našoj zemlji. Propisano je da komunalni redari nadziru obvezu javnog izlaganja energetskog certifikata u zgradama javne namjene, a inspekcija nadležna za trgovinu nadzire provedbu obveze vlasnika i ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina u odnosnu na energetsko certificiranje prilikom prodaje ili oglašavanja prodaje zgrade ili njenog posebnog dijela.

Hrvatska je kao članica EU direktno u obvezi transponirati EPBD Direktivu 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka), (EPBD 2010/31/EU). Navedena direktiva u potpunosti je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o gradnji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Jedan od temeljnih zahtjeva za zgradu je gospodarenje energijom i očuvanje topline, a zahtjev će se jednim dijelom već od 2018. godine odnositi na činjenicu da sve zgrade u novogradnji budu građene prema nearly zero energy building standardu (gotovo nulta potrošnja energije); vrijeme do 2018. biti će iskorišteno za definiranje svih tehničkih propisa koji proizlaze iz takvih zahtjeva, ali i za dodatno educiranje svih dionika graditeljskog sektora o načinu planiranja, projektiranja, izgradnje, upravljanja i održavanja zgradama prema pravilima nZEB standarda gradnje. Osim edukacije profesionalaca iz svih struka povezanih sa graditeljstvom, već je započela, ali će se dodatno intenzivirati edukacija i osvješćivanje svih korisnika zgrada, te velikih investitora i privatnih graditelja.

Države članice osiguravaju da:

  • Nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade u kojima su smještena tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti budu zgrade približno nulte energije.
  • Do 31. prosinca 2020. sve nove zgrade budu zgrade približno nulte energije